2016. október 23. vasárnap, Gyöngyi

Átalakulnak az óvoda és iskolakezdés szabályai – mit kell tudni?

csaladhalo.hu
Családháló
2012. 02. 13. 08:32
Hozzászólás (2)

Az új köznevelési törvény a tankötelezettség időtartamát is átalakítja, változnak az óvodai nevelés és az általános iskola megkezdésének és befejezésének szabályai. A gyakorló és leendő szülőknek érdemes már most áttekinteni az új előírásokat, hogy időben fel tudjanak készülni a változásokra.


A 2012 szeptemberében hatályba lépő köznevelési törvénnyel a tankötelezettség időtartama is módosulni fog. A tankötelezettség kezdete ugyanúgy 6 éves kor lesz, azonban az óvodai nevelés 2013 januárjától már 3 éves kortól kötelező, a felső határ pedig újra 16 éves korra csökken.

A jelenlegi szabályozás szerint a gyermek legkorábban abban a naptári évben válik tankötelessé, amelyben a hatodik életévét május 31-ig betölti, ha eléri az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget.  A szülő kérelmére a gyermek megkezdheti a tankötelezettség teljesítését akkor is, ha a hatodik életévét december 31-ig tölti be. Ez a határ nyolc éves korig is kitolódhat, ha a gyerek augusztus 31. után született.

Az új köznevelési törvény alapján viszont a gyermek abban az évben válik tankötelessé, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, legkésőbb az azt követő évben. Az iskolaérettséget alapesetben az óvoda igazolja, amennyiben azonban kétség merülne fel ebben a kérdésben, nevelési tanácsadáson, illetve sajátos nevelési igényű gyermekeknél a szakértői és rehabilitációs bizottság általi vizsgálaton kell részt venni. Ha azonban a tanácsadó úgy ítéli meg, a gyermeknek mindenképpen meg kell kezdenie a tanulmányait valamely közoktatási intézményben, akár a szülő akarata ellenére is.

Az a gyermek, akinél azt a szakértői bizottság javasolja, további egy nevelési évig maradhat az óvodában, és ezt követően válik tankötelessé. Ha a gyermek az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget korábban eléri, a kormányhivatal a szülő kérelmére szakértői bizottság véleménye alapján engedélyezheti, hogy a gyermek hatéves kor előtt megkezdje tankötelezettségének teljesítését.

Változás lesz az új törvényben, hogy az óvoda a jelenlegi öt éves kor helyett már három éves kortól kötelező lesz, és csak indokolt esetben, a jegyző, az óvodavezető és a védőnő egyetértésével lehet ez alól felmentést kapni. Jó tudni, hogy az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve hogy minden az intézmény körzetébe tartozó hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető. A kormány az új leszállított korhatárhoz több óvodai férőhely létrehozásával szeretné megteremteni a feltételeket.

Ami a tankötelezettség végét illeti, az új szabályok alapján a tanuló tizenhatodik életévének betöltéséig tart, sajátos nevelési igényűeknél az időtartam a huszonharmadik életévig nyúlhat ki. A törvényalkotó ezt a változtatást azzal indokolta, hogy nem szükséges az iskolapadban tartani azokat a fiatalokat, akik inkább kilépnének az oktatási intézmény keretei közül, ráadásul így a többi – tanulni vágyó – kamasz fejlődését sem zavarják meg. Azok pedig, akik 16 évesen elhagyják az iskolát, később újból bekapcsolódhatnak az oktatásba, amikor saját meggyőződésük is erre inspirálja őket.

Összességében elmondható, a változtatásokkal a gyermekek háromtól tizenhat éves koráig írja elő jogszabály a tankötelezettséget ám a rendszer továbbra is lehetőséget biztosít a szülők és pedagógusok egyedi korrekciójára, ha arra szükség van. Így nem változik a korábbi hármas feltétel, amelyben a családi környezetet ismerő szülő, a közösségi életet figyelemmel kísérő pedagógus és a gyermek objektív fejlődése határozza meg a nevelési fokozatok közötti átjárást.csak figyelmesen
2012. 02 . 28. 12:02

Minket az óvodai nevelés kötelező igénybe vételének kezdő időpontja érint, ezért ennek néztem utána.

Az óvodai nevelést - 3 évet addig betöltött gyermekek esetében - 2014. szeptember 1. napjától lesz kötelező igénybe venni.

A cikkben említett jogszabály záró rendelkezéseit is figyelembe kell venni. (A 95. § (4) bekezdése szerint - egyebek mellett - a 8. § (2) bekezdése is 2014. szeptember 1. napján lép hatályba.)

Az új köznevelési törvény szerint :

  " 6. Az óvoda

 

 

 

         

8. § (1) Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelõ intézmény. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétõl számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen, fõvárosi kerületben, vagy ha a felvételi körzet több településen található, az érintett településeken lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkezõ hároméves és annál idõsebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthetõ.

(2) A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdõ napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. A jegyzõ – az egyházi és magán fenntartású intézmények esetében a fenntartó – a szülõ kérelmére és az óvodavezetõ, valamint a védõnõ egyetértésével, a gyermek jogos érdekét szem elõtt tartva, az ötödik életév betöltéséig felmentést adhat a kötelezõ óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja.

(3) Az óvodai nevelés 6. melléklet szerinti finanszírozott idõkerete magában foglalja a gyermek napközbeni ellátásával összefüggõ feladatokhoz szükséges idõt is.

 

53. Hatályba léptetõ rendelkezések

95. § (1) Ez a törvény – a (2)–(5) bekezdésben foglalt kivételekkel – 2012. szeptember 1-jén lép hatályba.

(2) A18. §, a 45. § (2) és (4) bekezdés, az 50. § (7) bekezdés, a 74–76. §, 95. § (7) bekezdés 2013. január 1-jén lép hatályba.

(3) A 4. § 12. pont b) alpont, a 8. § (3) bekezdés, a 13. § (4) bekezdés b) pontja, a 14. §-a, a 25. § (7) bekezdés, a 27. § (1)–(10) bekezdés, 27. § (12)–(13) bekezdés, 28–29. §, a 35. §, a 46. § (1) bekezdés a) pont, a 46. § (5) bekezdés, az 55. § (1) bekezdés, a 61. § (3) és (5) bekezdés, a 62. § (3) és (5)–(14) bekezdés, a 64–65. §, a 69. § (5)–(6) bekezdés, a 88. §

(4)–(5) bekezdés, a 89. § (1)–(2) bekezdés, 95. § (8) bekezdés, az 1. melléklet, a 2. melléklet, a 4. melléklet, az 5. melléklet,

a 6. melléklet, a 7. melléklet, a 8. melléklet 2013. szeptember 1-jén lép hatályba.

(4) A 8. § (2) bekezdés, az 53. § (1) bekezdés, 95. § (9) bekezdés 2014. szeptember 1-jén lép hatályba.  "          

csabattt
2012. 02 . 13. 14:34

Nekem úgy tűnik, eddig is azt csinált a szülő, amit akart, most is azt fog, csak meg kell róla győznie a védőnőt, annak meg a jegyzőt...