S.O.S. jelek a gyermekek és kamaszok kézírásaiban

Ma még szerencsére az iskolában kézzel írnak a gyermekek, de már felvetődött több országban is a számítógépes írástanulás ötlete is. Aki nincs tisztában a kézírás rendkívüliségével, az nem is sejti, hogy milyen veszteség érné a világot, ha a technika ezen a téren is elhatalmasodna.

A cikk több mint 3 éves. Tartalma elavult információt tartalmazhat.
2012. május 03. Paulik András

Ma még szerencsére az iskolában kézzel írnak a gyermekek, de már felvetődött több országban is a számítógépes írástanulás ötlete is. Aki nincs tisztában a kézírás rendkívüliségével, az nem is sejti, hogy milyen veszteség érné a világot, ha a technika ezen a téren is elhatalmasodna.


Az igaz, hogy a betűvetés sok kudarcot hozott és hozhat a tanulás során, de számtalan előnye mellett eltörpülnek a nehézségek. A kézírással szemben az egyik legfőbb elvárás a szépség,vagyis a dicséret vagy szidás alapja a kézírás esztétikuma. A fiúk sokkal nehezebben tanulnak meg „szépen” írni, míg a lányoknál ez gyakran magától értetődő. Az óvodai előkészítésnek, az írás előgyakorlatoknak is, az írástanítási módszereknek, de még a  tollfogásnak is nagy szerepe van abban, hogy ki milyen szinten tanul meg írni. A felnőttek közül sokan szégyenlősen takarják el a „csúnya” írásukat, s nem is sejtik, hogy rejtetten mennyi üzenet rejlik bennük. A kézírásnak ugyanis van egy nyelvek feletti síkja, amikor nem magát a betűkkel leírt szöveget, hanem az egyéni mozgásmintázat és formaképzés alapján feltáruló jelzéseket olvassuk. Ennek a „második dimenziós olvasásnak a szakembere a grafológus.

Nagy segítséget jelenthet a szülőknek és a tanároknak, ha a gyermekek kézírásából a mélyebb rétegekben is tudnak olvasni. Ha nagyon emelkedetten fogalmazunk, akkor azt mondhatjuk, hogy a „kézírás: betűtestet öltött lélek”, vagyis a gyermek személyisége, hangulatai, vágyai, egyéni adottságai, különleges képességei megismerhetők a kézírás elemzése által. Nagy segítséget nyújthat a szülőknek és tanároknak a gyermeknevelésben, ha követni tudják a kézírás alapján feltáruló személyiségfejlődést vagy annak elmaradását, esetleg faggatás nélkül is kiderül, hogy mi zajlik a gyermek lelkében.

A tanár a kézírás alapján a tanítványairól sokkal árnyaltabb és teljesebb képet kaphat, mint amit a személyes ismeretség nyújt. Gyakran ugyanis tudattalanul működő motivációk határozzák meg a viselkedést, s maga a gyermek sem képes megfogalmazni, hogy mire van igénye.

A szülőknek és a tanároknak is talán a legfontosabb a kézírásokban megjelenő segélykérő (S.O.S) jelekre odafigyelni, mert számos kudarc vagy tragédia előzhető meg, ha időben segítséget kap a gyermek.

Gyakori eset az alulteljesítés, de nehéz kideríteni a mélyen rejlő valódi okokat, viszont a kézírásból igen tisztán rá lehet látni a gyökerekre. Nagyon intelligens gyermekeknél is hozhat kudarcokat az önbizalom hiánya, a gátlás, vagy a szülői ház feszültségeiből eredő érzelmi káosz, ami negatív kihatással van a gyermek koncentrációjára. De feltárulhatnak az önfegyelem problémái vagy a túlzottan erősen működő képzelet, ami szintén gyengíti az összpontosítást.

A fenti kézírás intelligens, de szorongó gyermeket mutat, aki a sok feszültség miatt kapcsolati nehézségekkel küzd. Grafológiai segítséggel jól feltárhatók a segélykérő jelek, amelyek támpontot adnak a személyiségfejlesztés számára.
Ez az írás erősen szűkített, görcsös, sok helyen pacásodó, sorvadtak a betűszárak és oválok, ami egyértelműen S.O.S jelként kezelhető.  A gyermek segítséget vár a szorongások, gátlások feloldására, de ezt nem tudja szavakkal kimondani, csak a gesztusaival jelzi. A kézírás mint rögzített gesztussor pontosan tükrözi az állapotváltozásokat, vagyis ha a gyermek gyógyul, akkor a kézírása is „meggyógyul”.

De ennél sokkal súlyosabb esetek is vannak. Sajnos sokszor előfordul az önpusztítás, aminek a legdrámaibb stádiuma az öngyilkosság. Ismeretes, hogy a gyermekkori vagy kamaszkori öngyilkosság sohasem egy pillanat döntése, hanem hosszasan megérlelődő döntés, amely akár évek lelki fájdalmát is rejti. Az öngyilkossági vagy önpusztító gondolatok is kiolvashatók a kézírásból. Ha zaklatottabbá válik a gyermek írása, arra mindenképpen figyelni kell, de fontos jelzés az is, ha radikálisan megváltozik az íráskép. A regresszió grafikus jelei alapján beláthatunk a gyermek gyötrelmeibe, amit még önmagának sem tud megfogalmazni.
Önpusztító tendencia rejlik a nagyon zaklatott, szélsőséges szabálytalanságot mutató kézírások többségében. Ilyen esetben érdemes mielőbb grafológus szakember segítségét kérni.

A fenti írásban a zaklatottság, az önmegvetés, az önelutasítás tisztán látható, igen drámai állapotot láthatunk ennél a 10 éves kisfiúnál.

Nagyon sokszor a szülői szigor és szeretetnélküli viszonyulás bénítja meg a gyermeket. Ha a kézírás erős szorongásra és elfojtott feszültségekre mutat, akkor feltételezhető a túlzottan korlátozó és kemény nevelési stílus. A szűkített, javításokkal terhes, kis méretű, sorvadt alsó zónájú, görcsös vonalvezetésű, forrasztásokkal teli gyermekírásokat szintén segélykérésként lehet kezelni, s ilyenkor a gyermekvédelmi felelősnek vagy az osztályfőnöknek a közbelépését érdemes kezdeményezni.

A fenti kézírás negatív énképet, az önelfogadás hiányát mutatja, ami feszült családi környezetet tükröz.  A grafológus segítséget tud nyújtani a szülőknek is abban, hogy milyen bánásmód a legmegfelelőbb, mert a büntetés is akkor hatékony, ha a gyermek egyéniségéhez van méretezve. Nagyon sok esetben éppen az elismerés hiányzik, túl sok a büntetés, a kritika, az ítélkezés, ami inkább megsebzi a gyermek lelkét, minthogy erőt adna a korrekcióra. Egy csendes, befelé forduló (introvertált) szemlélődő gyermek számára többet jelent az elismerés, a biztatás, míg a kifelé forduló (extravertált) , aktív gyermek számára a korlátozás, az önfegyelem fejlesztése lehet eredményesebb. De nincsenek sablonok, mert minden gyermek, minden ember egyedi, egyszeri, így az egyéniség tiszteletével fordulhatunk csak bárki felé. A grafológus sokat segíthet abban, hogy a szülő megértse saját gyermekét, aki nem mindig tárja fel lelkének mélyebb bugyrait.  

Szintén jól felismerhető a kézírás ritmikája alapján a gyermek temperamentuma, ami sokszor nyújt magyarázatot bizonyos addig érthetetlen magatartási megnyilvánulásokra. Pl. egy kolerikus gyermek számára természetesek az akarati és indulati megnyilvánulások, míg a flegmatikus gyerek közönnyel ill. távolságtartással van jelen a legérdekfeszítőbb eseményeknél is.

A szülő és a tanár toleranciája növekszik meg, ha egészen közelről belelát a gyermek lelkébe, s megérti, hogy sokszor milyen hatalmas érzelmi  viharokat élhet meg valaki egy látszólagos csöndesség mögött, vagy hogy milyen sérülékeny lehet a hangadó és agresszivitást mutató gyermek.

Sokszor hurcol óriási terheket egy gyerek, s föl sem fogja, hogy valójában mi is zajlik körülötte. Akár depressziós tüneteket is jelezhetnek a kézírások, amelyek mögött feldolgozatlan érzelmi sérülések, traumák állhatnak.
Ha ezekre odafigyel a szülő és konzultál egy grafológussal, akkor nagy esély van arra, hogy idejekorán segítséget tud nyújtani a szenvedő gyermekének, aki így egészséges lelkülettel tud megérkezni a felnőtt korba. A szakszerű segítségnyújtás élet- és lélekmentő lehet, felbecsülhetetlen értéke van, mert az idejében felismert magatartási és személyiségzavarokat orvosolni lehet, ami megóvhat a később devianciától vagy a nagyobb tragédiák bekövetkezésétől.

Nagyon nagy hiányossága még mindig az oktatásnak, hogy az önismeret fejlesztésében kevés segítséget tud nyújtani, holott emberként ez a legfőbb feladatunk az életben. A grafológus éppen ezt a hiányt tudja mérsékelni, és segítséget tud nyújtani az önismeret tekervényes útjain és emelni tudja a gyermekek tudatossági szintjét. Ennek a folyamatnak az igazi eredménye egy egészségesebb nemzedék felnövekedése lehet.


Ha szeretné kikérni egy grafológus véleményét, várják megkeresését:
30 60 50 296, info [at] lollipopreklam [dot] hu